DOPRAVA ZDARMA PŘI OBJEDNÁVCE NAD 1300 Kč

Obchodní podmínky

Prodávajícím a provozovatelem internetového velkoobchodu www.giftbox.cz je: Flea Market s.r.o.

Sama Chalupku 202/6, 050 01 Revúca
Slovenská Republika

IČO: 47 490 268
DIČ: 2023919579
IČ DPH: SK2023919579
Číslo účtu: 2601737322/2010
IBAN: CZ09 2010 0000 0026 0173 7322

Společnost zapsaná v živnostenském rejstříku OU Rimavská Sobota pod číslem: 650-16670 a v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka číslo: 25267/S. ZI 5000 EUR SP 5000 EUR.

(dále jen prodávající)

Objednavatel je osoba (společnost), která si vybrala a zaplatila za služby nebo zboží na stránkách www.giftbox.cz. Objednatel musí v objednávce, resp. při registraci přesně a pravdivě uvést adresu doručení, případně jiné kontaktní údaje. Objednávka je příkazem pro prodávajícího na realizaci objednaného zboží od objednatele. Všechny objednávky realizované prostřednictvím www.giftbox.cz jsou závazné.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami www.Giftbox.cz zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 250/2007 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákonem č. 108/2000 Zz o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění. V případě, že smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami www.Giftbox.cz zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění.

Způsob uzavírání kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslaného prodávajícímu a / nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a / nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen "objednávka "). 
Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako "potvrzení příp. Odeslání objednávky". Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za závazné akceptování objednávky.

Povinnosti prodávajícího www.Giftbox.cz

Prodávající (www.Giftbox.cz) se zavazuje dodat:

• Druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky, kromě zjevných omylů av případě výrazné změny ceny zboží nejpozději ve lhůtě 14 dnů od potvrzení objednávky, zboží však obvykle expedujeme do 2 pracovních dnů. 
• Zboží, které bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Nezodpovídáme za:

• Pozdní dodání zboží zaviněné poštou. 
• Pozdní dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce. 
• Za poškození zásilky zaviněné poštou. 
• Případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.

Povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje:

• Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů av případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit nám a poštovní / kurýrní službě. 
• Zaplatit za zboží kupní cenu ve výši av smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.

Cenové podmínky

Kupní cena zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím www.Giftbox.cz je uvedena vždy vedle vybraného zboží. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / snížit) ceny zboží uvedené na www.Giftbox.cz s tím, že nové ceny zboží jsou pro Kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na www.Giftbox.cz. Tato úprava ceny se nevztahuje na zboží již Kupujícím objednané. V případě, že se na www.Giftbox.cz objeví při některém zboží cena evidentně chybná, např. jde-li o zboží běžně dostupný a všeobecně známý a jeho cena se odlišuje od ceny obvyklé, nebo z důvodu chyby systému se při zboží objeví cena "0, - €" nebo "1, - €", Prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou , ale může Kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu řádnou. Pokud Kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od Kupní smlouvy odstoupit.

Způsob dopravy a platební podmínky (poštovné a balné) - platí pro území České Republiky:

Za zboží můžete zaplatit několika způsoby:

GLS kurýr - platba převodem na účet 145 Kč 
GLS kurýr - platba na dobírku 145 Kč

Na e-mail zadaný při registraci obdržíte všechny potřebné údaje k uhrazení objednávky bankovním převodem (variabilní symbol, číslo účtu, částku).

Zásilky, které jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na Vaše vyžádání. 
(Balné zahrnuto v ceně)

Záruka, reklamace, vrácení nebo výměna zboží

Záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv (zákon č 40/1964 Sb Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů) je stanovena na minimálně 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy nebo shora ohraničená datem spotřeby výrobku a běží ode dne převzetí výrobku a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících s výrobkem oprávněnou osobou. Datum spotřeby je u všech výrobků minimálně 30 dnů ode dne expedice výrobku, v opačném případě je zákazník o kratší době spotřeby telefonicky nebo emailem informován.

Reklamace jsou vyřizovány podle platných právních předpisů České republiky. V případě doručení poškozeného výrobku má kupující právo žádat vrácení peněz nebo zrealizovat novou objednávku.

Spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Spotřebitel může uplatnit právo odstoupit od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo emailem na adrese info@giftbox.cz spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy. Pokud se takto rozhodnete, zašlete nám spolu se zbožím písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro finanční vypořádání.

Odstoupení spotřebitele od smlouvy

Zboží zašlete spolu s dokladem o koupi nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zpět poštou na naši adresu. Při vrácení zasílejte prosím zboží nepoškozené včetně dokumentace, příslušenství apod. Při odstoupení od smlouvy snášíte pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

Reklamace

Prodávající vyřídí reklamaci výrobku ihned, ve složitějších případech do 30 dnů od začátku reklamačního řízení. Prodávající oznámí výsledek reklamace kupujícímu v zákonné lhůtě a to písemně (emailem, poštou). Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou. V případě, že prodávající nebo třetí osoba, která provádí servis výrobku rozhodne, že reklamace není oprávněná, prodávající zašle výrobek na vlastní náklady na odborné posouzení znalci, autorizované nebo akreditované osobě. V případě, že zákazník souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Oprávněná záruční reklamace je bezplatná.Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dobu na vyřízení reklamace u výrobků, které je třeba zaslat na opravu výrobci o dobu nezbytně nutnou k této opravě.

Všechny výrobky na našich stránkách mají:

-zákonom stanovenou záruční lhůtu 
-zákonom stanovenou lhůtu na skryté závady 
-záručnú lhůtu od výrobce, jejíž délka a rozsah závisí na výrobků a značek

Náklady na dopravu výrobku hradí objednatel. Avšak pokud se na vrácený výrobek vztahuje záruka, všechny poplatky spojené s návratem zákazníkovi proplatíme. Každý reklamovaný výrobek nám musíte zaslat zpět poštou (nebo jiným přepravcem). Žádná zásilka nebude převzata v sídle společnosti osobně. Pro každou reklamaci je bezpodmínečně nutné připojit k závadného přístroji fotokopii faktury, záruční list (pokud je přiložen v obalu).

Neoprávněná reklamace:

-nahradenie spotřebního materiálu (baterie, žárovky, ...) 
-nesprávne a neodpovídající používání výrobků 
-Poruchy spojené s příslušenstvím 
-Chyby zaviněné zásahem opraváře bez vědomí www.Giftbox.cz 
-Chyby spojené s jakoukoli vnější příčinou (například nárazem) 
-na zboží, kterému přirozeně zanikla doba reklamace (například spotřebování nebo jeho výživu)

Alternativní řešení sporů:

Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na info@giftbox.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ADR) dle zákona 391/2015 Sb ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Sb Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sb

Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení mimosoudního řešení sporů maximálně do výše 5 EUR s DPH.

Osobní údaje a jejich ochrana

Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, rodné číslo, číslo telefonu a mailovou adresu.

Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.

Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona č. 122/2013 Sb o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující zároveň poskytuje prodávajícímu svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů jiné osobě a přeshraničním přenosem osobních údajů i do třetích zemí (jakýchkoliv zemí v rámci Evropské unii a zemí tzv. Bezpečného přístavu. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu. Kupující odesláním objednávky vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal zprávy o činnosti, nabídkách a akcích prodávajícího bez předchozí žádosti kupujícího na zaslání takovýchto zpráv.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto "Obchodních podmínek". Povinnost písemného ogiftbox.czznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona, zákona č. 22/2004 Sb o elektronickém obchodu ao změně zákona č. 128/2002 Sb o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 Sb ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

Neneseme vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z našich vlastních nebo odkazovaných webových stránek.

V případě uzavření spotřebitelské smlouvy ve smyslu ustanovení § 52 a násl. Občanského zákoníku, uzavřené při použití komunikačních prostředků na dálku, se smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím řídí především ve smyslu zákona č. 108/2000 Zz o provádí odeslání a podomním prodeji ve znění pozdějších změn a doplňků.

Orgán dozoru: Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v v Banské Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl av celém rozsahu s nimi souhlasí.

V Revúcej dne 11.11. 2019